Lời hay - ý đẹp

Đó là một phép lạ khi sự tò mò tồn tại trong giáo dục chính quy.

- Albert Einstein
Xem thêm