Lời hay - ý đẹp

Đó là kinh nghiệm bí ẩn - ngay cả khi trộn lẫn với nỗi sợ hãi - điều đó hình thành nên tôn giáo.

- Albert Einstein
Xem thêm